anunt participare achizitie publica, servicii de inchiriere sala si catering

Fundatia Motivation Romania  vă invită să participaţi  la  achiziţia directă de „Servicii de închiriere sală şi catering pentru organizarea programului de dezvoltare personală în București 29-30 octombrie 2015″ in cadrul proiectului „Parteneriat pentru Ocupare în regiunile București – Ilfov, Sud – Vest și Sud – Muntenia”, POSDRU/165/6.2/S/129642

Pentru mai multe detalii, accesati: Cerere de oferta inchiriere sala si catering Bucuresti 29_30 oct ID 1296…

 

 

Achizitie Publica – Servicii de închiriere sală şi catering pentru organizarea programului de dezvoltare personală- București, 23-24 septembrie 2015

ANUNŢ PARTICIPARE/PUBLICITAR

1. Denumire contract/achiziţie publică: „Servicii de închiriere sală şi catering pentru organizarea programului de dezvoltare personală- București, 23-24 septembrie 2015

2.COD CPV

55120000-7 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel
55520000-1 Servicii de catering

3. Tip contract: Contract de prestări servicii

4. Durata contractului: maxim 2 luni de la data semnării contractului.

5. Locul de prestare a serviciilor: București, România

6. Procedură de atribuire: achizitie directa în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din data de 22 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

7. Descrierea obiectului contractului de achiziţie/Specificaţii tehnice

În vederea implementării corespunzătoare a componentelor activităţii A8 din cadrul proiectului, cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „Parteneriat pentru Ocupare în regiunile București – Ilfov, Sud-Vest și Sud Muntenia”, beneficiarul privat FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA doreşte prestarea de servicii de închiriere sală şi catering. Contractul se va derula în conformitate cu prevederile legislative naţionale şi europene referitoare la fondurile structurale, în special la FSE cu  prevederile condiţiilor Generale şi Speciale ale contractului de finanţare, Ghidul solicitantului, Manualul beneficiarului elaborate de AMPOSDRU şi Ordinului 1120/15.10.2013.

Pentru desfăşurarea acestor servicii Ofertantul trebuie să aibă în vedere să oferteze o singură unitate hotelieră de minim 3 stele în care se vor desfăşura toate serviciile/activităţile mai jos menţionate.

Servicii de asigurare/închiriere sală

Necesar:

 • 1 sală de conferință disponibilă în datele de 23 și 24 septembrie 2015 între orele 9-17.
 • Sala va respecta următoarele criterii arhitecturale:

ü Să fie suficient de spaţioasă – minim 40 de metri pătraţi ;

ü capacitate de acomodare pentru minim 12 participanţi, cu posibilităţi variate de aranjare, curată şi cu mobilier modular, amplasabil în funcţie de necesităţile Beneficiarului

ü Să nu aibă stâlpi de susţinere, pereţi despărţitori sau alte elemente arhitecturale ce ar putea împiedica vizibilitatea persoanelor aflate în sală.

ü Să aibă lumină naturală, dar cu posibilitatea de proiecţie în condiţii bune

ü Să fie izolată fonic şi separată prin pereţi despărţitori de alte încăperi ale unităţii de cazare, astfel încât participanţii să nu fie deranjaţi de activităţi desfăşurate în apropierea sălii (spre exemplu, nu se accepta organizarea evenimentelor in locatii de servire a meselor, de tip restaurant, bar etc).

 • Sala va fi dotată cu următoarele echipamente tehnice/resurse umane care vor fi incluse în preţul sălii:

ü Videoproiector, ecran de proiecţie , Flipchart pe stativ şi consumabile aferente, hartie, markere de diferite culori, Internet, aer condiţionat, Acces prize, prelungitoare (minim 2)

ü tehnician pentru asigurare funcționare și asistență tehnică pentru echipamentele puse la dispoziția Achizitorului pe tot parcursul derulării evenimentului.

 • Prestatorul va asigura marcarea corespunzătoare a spaţiilor în care se vor desfășura activităţile accesorii reuniunii: catering si pauzele de cafea

Ofertantul va prezenta:

 • propunerea de hotel, denumirea și suprafețele sălii/sălilor ofertate

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a vizita sala propusă / sălile propuse pentru a verifica conformitatea acestora cu prevederile din propunerea tehnică și caietul de sarcini.

Servicii de catering pentru participanţi

Necesar:

 • serviciile de catering vor fi prestate in regim bufet suedez sau la porție pentru masa de prânz în datele de 23 și 24 septembrie 2015 pentru aproximativ 12 persoane va conţine produse de patiserie, constând din supe/ciorbe/creme, fel principal, sortimente de salate, desert, apa plata.

Ofertantul va avea in vedere numarul persoanelor este estimativ si poate fi diminuat!

 • Gama de bauturi: apă plată si minerală, cafea și ceai într-o cantitate direct proporțională cu necesitățile participanților, dar nu mai puțin de numarul efectiv al participanților.
 • servicii de asigurare catering pentru 2 pauze de cafea/zi în datele de 23 și 24 septembrie 2015 (2 zile) pentru aproximativ 12 persoane. Ofertantul va avea in vedere numarul persoanelor este estimativ si poate fi diminuat sau marit! Pauza de cafea se va servi participanților în fiecare din cele 2 zile a sesiunii și va include cafea, ceai, zahăr și lapte pentru cafea, apă plată și minerală îmbuteliată, produse de patiserie dulci și sărate, servețele, lingurițe. Produsele si bauturile din cadrul coffe break vor fi asigurate de prestator intr-o cantitate direct proportionala cu necesitatile participantilor, dar numai putin de numarul efectiv al participantilor la eveniment.
 • Gama de bauturi: apă plată si minerală, intr-o cantitate direct proportionala cu necesitatile participantilor, dar nu mai putin de numarul efectiv al participantilor la eveniment pe fiecare fiecare tip de bautura.

Condiţii minime şi obligatorii pentru asigurarea cateringului/bufetului suedez:

 • Servirea se va realiza într-o locaţie special concepută din aceeași unitate hotelieră propusă de Ofertant.
 • Alte necesităţi privind asigurarea cateringului: mese pentru servire si consum propice servirii de alimente si bauturi

Ofertantul va prezenta:

 • Propunerea de  hotel, locaţia de asigurare a bufetului suedez

Atenţie!Numărul persoanelor care vor fi beneficia de catering este estimativ si poate varia în funcţie de persoanele care vor participa efectiv la eveniment. Reducerea numărului de participanţi ca urmare a neprezentării acestora la eveniment nu impune Achizitorului obligaţia de a achita costurile legate de respectivele serviciile neprestate!

8. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 3.160,35 LEI fără TVA, respectiv 716,63 Euro fără TVA la cursul BNR din data de 14.09.2015, 1Euro= 4,41 Lei.

9. Cerințe minime de calificare:

a) Ofertantul trebuie să demonstreze/asume că NU SE AFLĂ în situaţiile descrise în Declaraţia privind eligibilitatea – se va completa Formular nr. 2

b) Ofertantul trebuie să demonstreze/asume că participă la licitaţie cu ofertă independentă – se va completa Formular 3

c) Ofertantul trebuie să demonstreze/asume că nu se afla în conflict de interes cu angajaţii Achizitorului menţionaţi în prezentul anunț – se va completa Formular 4

d) Ofertantul trebuie sa dovedească forma de înregistrare precum si obiectul de activitate – se va prezenta Certificat de înregistrare, Formular nr. 5 – Informaţii generale şi Formular nr. 6 – Declaraţie privind calitatea de participant la procedură

e) Prezentarea ofertei tehnice

f) Prezentarea ofertei financiare

10. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut.

11. Modul de prezentare a ofertei

a) Fiecare document de calificare va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire.

b) Limba de redactare a ofertei: română

c) Moneda în care este exprimat preţul contractului: lei

d) Perioada minimă de valabilitate a ofertei:  minim 20 de zile

e) Oferta tehnica va fi întocmită astfel încât Achizitorul să poată verifica corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice minimale

f) Propunerea financiară va fi întocmită în LEI cu prezentarea TVA separat. Lipsa formularului de ofertă = lipsă ofertă, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, va fi respinsă ca neconformă.

g) Ofertele trebuie depuse până la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie să conţină un dosar al ofertei grupat în trei secţiuni separate, marcate corespunzător cu: Secţiunea A – Documente de calificare, Secţiunea B – Oferta Tehnică şi Secţiunea C – Oferta Financiară inserate într-un singur plic. Pe pachetul exterior se vor scrie următoarele informaţii:

 1. a. Numele achizitorului si adresa unde trebuie depuse ofertele
 2. b. Denumirea contractului/ Titlul achiziţiei pentru care se depune oferta
 3. c. Cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”;
 4. d. Numele ofertantului.
 5. e. ID proiectului şi denumirea titlul proiectului POSDRU

12. Condiţii de plată

Plata se va face pe bază de factură, dupa încheierea unui Proces Verbal de Recepţie fără obiecţiuni prin care Achizitorul/Beneficiarul şi ofertantul/Prestator constată faptul că serviciile au fost prestate corespunzător şi la termen.

Pe factura se va specifica: Titlul proiectului POSDRU, Numărul de identificare al contractului, Denumire achizitie, Nr. contract achizitii, cont bancar.

Plata se va face in termen de maxim 60 de zile de la semnarea procesului verbal de receptie.

13. Informaţii suplimentare

Orice eventuale clarificări/comunicări/informări/notificări privind prezenta achiziţie vor fi formulate în scris şi comunicată Achizitorului la tel: 0314230370; 0314230390, FAX: interior 149 la tel.0314230370; 0314230390, E-MAIL: v.prodan@motivation.ro

14. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele

FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA, Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp Z, sector 6, Cod postal: 061072, Bucureşti, Romania prin serviciu poştal / curierat rapid sau depuse la personal de către Ofertant prin scrisoare de înaintare Formular 1.

15. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor

Data: 18.09.2015

Ora limită: ora 14:00

Formulare pentru participanti:Formulare PDP Bucuresti septembrie 2015 ID 129642

Servicii de inchiriere sala si catering pentru organizarea programului de dezvoltare personala – 4 sesiuni, in perioadele 2-3 Aprilie 2015, 16 – 17 Aprilie 2015, 23 – 24 Aprilie 2015, 29 – 30 Aprilie 2015, in Drobeta – Turnu Severin

Nr. 22003/129642 din 20 martie 2015

 

ANUNŢ PARTICIPARE/PUBLICITAR

 

1. Denumire contract/achiziţie publică: „Servicii de închiriere sală şi catering pentru organizarea programului de dezvoltare personala” – 4 sesiuni, in perioadele 2-3 Aprilie 2015, 16 – 17 Aprilie 2015, 23 – 24 Aprilie 2015, 29 – 30 Aprilie 2015, in Drobeta – Turnu SeverinFormulare_inchiriere sala_catering.

 

 1. COD CPV
55120000-7 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel
55520000-1 Servicii de catering
70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

 

3. Tip contract: Contract de prestări servicii

 

4. Durata contractului: 3 luni de la data semnării contractului.

 

5. Locul de prestare a serviciilor: Drobeta – Turnu Severin, Jud. Mehedinti, România

 

6. Procedură de atribuire: achizitie directa în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din data de 22 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

 

7. Descrierea obiectului contractului de achiziţie/Specificaţii tehnice

În vederea implementării corespunzătoare a componentelor activităţii A8 din cadrul proiectului, cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „PARTENERIAT PENTRU OCUPARE în regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Vest şi Sud Muntenia”, beneficiarul privat FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA doreşte prestarea de Servicii de închiriere sală şi catering. Contractul de prestări servicii se va derula în conformitate cu prevederile legislative naţionale şi europene referitoare la fondurile structurale, în special la FSE cu prevederile condiţiilor Generale şi Speciale ale contractului de finanţare, Ghidul solicitantului, Manualul beneficiarului elaborate de AMPOSDRU şi Ordinului 1120/15.10.2013.

 

Pentru desfăşurarea acestor servicii Ofertantul trebuie să aibă în vedere să oferteze o singură locaţie hotelieră de minim 3 stele în care se vor desfăşura toate serviciile/activităţile mai jos menţionate.

 

Sumarizare servicii:

 

Perioada: 2-3 Apr 2015

Nr. participanti: aproximativ 15 participanti

Servicii necesare de: inchiriere sala -2 zile

Catering: pranz: 15 pers x 2 zile = 30 portii

Pauza cafea: 15 pers x 2pauze/zi x 2 zile = 60 portii

 

Perioada: 16 – 17  Apr 2015

Nr. participanti: aproximativ 15 participanti

Servicii necesare de: inchiriere sala -2 zile

Catering: pranz: 15 pers x 2 zile = 30 portii

Pauza cafea: 15 pers x 2pauze/zi x 2 zile = 60 portii

 

Perioada: 23 – 24  Apr 2015

Nr. participanti: aproximativ 15 participanti

Servicii necesare de: inchiriere sala -2 zile

Catering: pranz: 15 pers x 2 zile = 30 portii

Pauza cafea: 15 pers x 2pauze/zi x 2 zile = 60 portii

 

Perioada: 29 – 30  Apr 2015

Nr. participanti: aproximativ 10 participanti

Servicii necesare de: inchiriere sala -2 zile

Catering: pranz: 10 pers x 2 zile = 20 portii

Pauza cafea: 10 pers x 2pauze/zi x 2 zile = 40 portii

 

Detaliere servicii:

 

 

Servicii de asigurare/închiriere sală

 

Necesar:

 • 1 sală de organizare curs/evenimente/intalniri/reuniuni disponibilă în perioadele: 2-3 Aprilie 2015, 16 – 17 Aprilie 2015, 23 – 24 Aprilie 2015, 29 – 30 Aprilie 2015 între orele 09 – 17

 

Sala va respecta următoarele criterii arhitecturale:

 • Să fie suficient de spaţioasă – minim 40 de metri pătraţi ;
 • capacitate de acomodare pentru aproximativ 15 participanţi, cu posibilităţi variate de aranjare, curată şi cu mobilier modular, amplasabil în funcţie de necesităţile Beneficiarului
 • Să nu aibă elemente arhitecturale ce ar putea împiedica vizibilitatea persoanelor aflate în sală.
 • Să aibă lumină naturală, dar cu posibilitatea de proiecţie în condiţii bune
 • Să fie izolată fonic şi separată prin pereţi despărţitori de alte încăperi ale unităţii de cazare, astfel încât participanţii să nu fie deranjaţi de activităţi desfăşurate în apropierea sălii (spre exemplu, nu se accepta organizarea evenimentelor in locatii de servire a meselor, de tip restaurant, bar etc).
 • spațiu pentru servirea pauzelor de cafea în sala de eveniment sau în imediata apropiere a acesteia

Sala va fi dotată cu următoarele echipamente tehnice/resurse umane care vor fi incluse în preţul sălii:

 • videoproiector
 • ecran de proiecţie
 • Flipchart pe stativ şi consumabile aferente, hartie, markere de diferite culori
 • Acces prize, prelungitoare (minim 2)
 • La cerere se va asigura, cu titlu gratuit, suport tehnic pentru echipamentele puse la dispoziția Achizitorului pe tot parcursul derulării evenimentului.

Prestatorul va asigura marcarea corespunzătoare a spaţiilor în care se vor desfășura activităţile accesorii reuniunii: catering si pauzele de cafea.

 

Ofertantul va prezenta:

 • Propunerea locatiei hoteliere, adresa, denumirea și suprafața sălii/sălilor ofertate
 • Este recomandat ca ofertantul sa aiba in vedere sa prezinte specificatiile salii, capacitatea de acomodare, daca exista elementele arhitecturale care pot afecta vizibilitatea participantilor, iluminatul folosit, izolarea fonica, spatiul de receptie etc

 

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a vizita sala propusă / sălile propuse pentru a verifica conformitatea acestora cu prevederile din propunerea tehnică și caietul de sarcini.

 

                Servicii de catering/bufet suedez/masa de pranz pentru participanţi

 Necesar:

 • servicii de asigurare catering / sau masă tip bufet suedez sau la porţie pentru prânz în zilele/perioadele de 2-3 Aprilie 2015 (aproximtativ 15 persoane), 16 – 17 Aprilie 2015(aproximtativ 15 persoane), 23 – 24 Aprilie 2015(aproximtativ 15 persoane), 29 – 30 Aprilie 2015(aproximtativ 10 persoane), ce va conţine mâncare caldă minim 2 sortimente (din care minim 2 tipuri de supe/ciorbe/creme, cel putin 2 feluri principale, 2 sortimente de salate, minim 2 tipuri de desert).
 • Gama de bauturi: apă plată si minerală, cafea, zahăr şi îndulcitori, lapte pentru cafea intr-o cantitate direct proportionala cu necesitatile participantilor, dar nu mai putin de numarul efectiv al participantilor la eveniment pe fiecare tip de bautura.

 

Condiţii minime şi obligatorii pentru asigurarea cateringului/bufetului suedez:

 • Servirea se va realiza într-o locaţie special concepută din acelaşi locaţie hoteliera propusa de Ofertant pentru organizarea evenimentului.
 • Ofertantul va asigura opțiunea de ajustare a meniului, în funcție de cerințe, pentru vegetarieni.
 • Alte necesităţi privind asigurarea cateringului: mese pentru servire si consum propice servirii de alimente si bauturi, personal calificat, vesela din porţelan/sticlă (exclus veselă şi tacâmuri din plastic).

 

Ofertantul va prezenta:

 • propunerile de hoteluri, locaţia de asigurare a bufetului suedez
 • în propunerea tehnică minim 2 opţiuni de meniuri care să cuprindă necesarul de mai sus.

Atenţie! Numărul persoanelor care vor fi beneficia de catering este estimativ si poate varia în funcţie de persoanele care vor participa efectiv la eveniment. Reducerea numărului de participanţi ca urmare a neprezentării acestora la eveniment nu impune Achizitorului obligaţia de a achita costurile legate de respectivele serviciile neprestate!

 

Servicii de catering – asigurare pauză de cafea pentru participanţi

 Necesar:

 • servicii de asigurare 2 pauze de cafea/zi/participant în perioadele 2-3 Aprilie 2015 (aproximtativ 15 persoane), 16 – 17 Aprilie 2015(aproximtativ 15 persoane), 23 – 24 Aprilie 2015(aproximtativ 15 persoane), 29 – 30 Aprilie 2015(aproximtativ 10 persoane)
 • pauza de cafea se va servi participanților în fiecare zi a programului de dezvoltare personală și va include cafea, ceai, zahăr și lapte pentru cafea, apă plată și minerală îmbuteliată, produse de patiserie dulci și sărate, servețele, lingurițe. Produsele si bauturile din cadrul coffee break vor fi asigurate de prestator intr-o cantitate direct proportionala cu necesitatile participantilor, dar nu mai putin de numarul efectiv al participantilor la eveniment.

 

Condiţii minime şi obligatorii pentru asigurarea pauzei de cafea:

 • Servirea pauzei de cafea se va realiza într-o locaţie special concepută din acelaşi hotel propus de Ofertant, respectiv în sala de eveniment în care se va desfășura programul de dezvoltare personală sau în imediata apropiere a acesteia, suficient de mare pentru a permite deservirea în bune condiții a unui numărui estimat de participanti.

 

Ofertantul va prezenta:

 • propunerile unitatii hoteliere, locaţia de asigurare a pauzelor de cafea
 • descrierea serviciilor ce vor fi acordate

 

Atenţie! Numărul persoanelor care vor fi beneficia de pauze de cafea este estimativ si poate varia în funcţie de persoanele care vor participa efectiv la eveniment. Reducerea numărului de participanţi ca urmare a neprezentării acestora la eveniment nu impune Achizitorului obligaţia de a achita costurile legate de respectivele serviciile neprestate!

 

8. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 10.000 LEI fără TVA,respectiv 2.257,03 Euro fără TVA la cursul BNR din data de 20.03.2015, 1Euro= 4,4306 Lei.

 

9. Cerințe minime de calificare:

a)      Ofertantul trebuie să demonstreze că NU SE AFLĂ în situaţiile descrise în Declaraţia privind eligibilitatea Formular nr. 2

b)      Ofertantul trebuie să demonstreze că nu se afla în conflict de interes cu angajaţii Achizitorului menţionaţi în prezentul anunt – Formular 3

c)      Ofertantul trebuie sa dovedească forma de înregistrare precum si obiectul de activitate – prezentare Certificat de înregistrare si Formular nr. 4 – Informaţii generale

d)      Prezentarea ofertei tehnice

e)      Prezentarea ofertei financiare

 

10. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut.

 

11. Modul de prezentare a ofertei

a)      Fiecare document de calificare va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire.

b)      Limba de redactare a ofertei: română

c)      Moneda în care este exprimat preţul contractului: lei

d)      Perioada minimă de valabilitate a ofertei: minim 20 de zile

e)      Oferta tehnica va fi întocmită astfel încât Achizitorul să poată verifica corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice minimale

f)       Propunerea financiară va fi întocmită în LEI cu prezentarea TVA separat. Lipsa formularului de ofertă = lipsă ofertă, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, va fi respinsă ca NECONFORMĂ.

g)      Ofertele trebuie depuse până la data limită de depunere a ofertelor.

h)      Ofertele trebuie să conţină un dosar al ofertei grupat în trei secţiuni separate, marcate corespunzător cu: Secţiunea A – Documente de calificare, Secţiunea B – Oferta Tehnică şi Secţiunea C – Oferta Financiară inserate într-un singur plic. Pe pachetul exterior se vor scrie următoarele informaţii:

 1. Numele achizitorului si adresa unde trebuie depuse ofertele
 2. Denumirea contractului/ Titlul achiziţiei pentru care se depune oferta
 3. Cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”;
 4. Numele ofertantului.
 5. ID proiectului şi denumirea titlul proiectului POSDRU

 

12. Condiţii de plată

Plata se va face pe bază de factură, care se va emite ulterior aprobării de către Achizitor a serviciilor furnizate, dupa încheierea unui Proces Verbal de Recepţie fără obiecţiuni prin care achizitorul/beneficiarul-cumpărător şi ofertantul/furnizorul-vânzător constată faptul că serviciile au fost prestate corespunzător şi la termen.

Pe factura se va specifica: Titlul proiectului POSDRU, Numărul de identificare al contractului, Denumire achizitie, Nr. contract achizitii, cont bancar.

Plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la semnarea procesului verbal de receptie.

 

13. Informaţii suplimentare

Orice eventuale clarificări/comunicări/informări/notificări privind prezenta achiziţie vor fi formulate în scris şi comunicată Achizitorului la tel: 0314230370; 0314230390, FAX: interior 149 la tel.0314230370; 0314230390, E-MAIL: achizitii@motivation.ro

 

14. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele

FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA, Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp Z, sector 6, Cod postal:061072,Bucureşti, Romania prin serviciu poştal / curierat rapid sau depuse la personal de către Ofertant prin scrisoare de înaintare Formular 1.

 

15. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor

Data: 26.03.2015

Ora limită: ora 14:00

 

Formularele standard pentru a fi completate se pot descarca aici:

Formulare_inchiriere sala_catering

Servicii de catering pentru organizarea programului de dezvoltare personala ”- 3 sesiuni (26 -27 martie 2015, 30-31 martie 2015 , 1aprilie – 2 aprilie 2015)

Nr. 31803/129642 din 18 martie 2015

 

ANUNŢ PARTICIPARE/PUBLICITAR

 

1. Denumire contract/achiziţie publică: „Servicii de catering pentru organizarea programului de dezvoltare personala ”- 3sesiuni (26 -27 martie 2015, 30-31 martie 2015 , 1aprilie – 2 aprilie 2015)

 1. COD CPV
55520000-1 Servicii de catering

 

3. Tip contract: Contract de prestări servicii

4. Durata contractului: 2 luni de la data semnării contractului.

5. Locul de prestare a serviciilor: sat Baneasa, jud. Giurgiu, România

6. Procedură de atribuire: achizitie directa în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din data de 22 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

7. Descrierea obiectului contractului de achiziţie/Specificaţii tehnice

În vederea implementării corespunzătoare a componentelor activităţii A8 din cadrul proiectului, cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „PARTENERIAT PENTRU OCUPARE în regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Vest şi Sud Muntenia”, beneficiarul privat FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA doreşte prestări Servicii de catering. Contractul de prestări servicii se va derula în conformitate cu prevederile legislative naţionale şi europene referitoare la fondurile structurale, în special la FSE cu prevederile condiţiilor Generale şi Speciale ale contractului de finanţare, Ghidul solicitantului, Manualul beneficiarului elaborate de AMPOSDRU şi Ordinului 1120/15.10.2013.

Serviciile de catering vor fi prestate în urmatoarele perioade:

Sesiune Perioada Servicii de catering, cantitate
Sesiunea 1 26 -27 martie 2015 Pranz: 14  persoane X 2 zile pranz =28 portiiPauza cafea: 14 persoane X 2 pauze/zi X2 zile = 56 portii
Sesiunea 2 30-31 martie 2015 Pranz: 13 persoane X 2 zile pranz =26 portiiPauza cafea: 13 persoane X 2 pauze/zi X2 zile = 52 portii
Sesiunea 3 1aprilie – 2 aprilie 2015 Pranz: 13 persoane X 2 zile pranz =26 portiiPauza cafea: 13 persoane X 2 pauze/zi X2 zile = 52 portii

 

Serviciile vor consta în prestarea de servicii de catering în locaţia propusă de Achizitor (Camin Cultural, sat Baneasa, jud. Giurgiu) pentru asigurarea prânzului şi a pauzelor de cafea necesare participanţilor la programul de dezvoltare. Serviciile de transport accesorii serviciilor de catering vor fi suportate de Prestator!

Atentie, numarul participantilor poate varia in sensul diminuarii acestuia per sesiuni, iar confirmarea numarului /sesiune catre furnizor se va face cu cel tarziu 1 zi inainte de desfasurarea sesiunii.

Necesar:

 • servicii de asigurare catering pentru masa prânz (mâncare caldă minim compusă din: 1 fel principal pe zi, 1 salată, 1 tip de desert, apă plată).
 • servicii de asigurare catering pentru pauze de cafea (bauturi calde:cafea, ceai, bauturi reci: apă plată și minerală îmbuteliată, zahăr și lapte pentru cafea, produse de patiserie dulci și sărate, servețele, lingurițe. Produsele si bauturile din cadrul pauzelor vor fi asigurate de prestator intr-o cantitate direct proportionala cu necesitatile participantilor, dar numai putin de numarul efectiv al participantilor la eveniment.

 

Condiţii minime şi obligatorii pentru asigurarea serviciilor de catering:

 • Ambalarea mâncării se va realiza în ambalaje de unica folosintă
 • Se vor prezenta tacâmuri de unică folosinţă şi pahare de unica folosinta

 

Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică minim 2 opţiuni de meniuri de catering care să cuprindă necesarul de mai sus.

 

Atenţie! Numărul persoanelor care vor fi beneficia de servicii de catering este estimativ si poate varia în funcţie de persoanele care vor participa efectiv la eveniment. Reducerea numărului de participanţi ca urmare a neprezentării acestora la eveniment nu impune Achizitorului obligaţia de a achita costurile legate de respectivele serviciile neprestate!

 

8. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 2580,65 LEI fără TVA,respectiv 580,45Euro fără TVA la cursul BNR din data de 18.03.2015, 1Euro= 4,4459 Lei.

 

9. Cerințe minime de calificare:

a)      Ofertantul trebuie să demonstreze că NU SE AFLĂ în situaţiile descrise în Declaraţia privind eligibilitatea Formular nr. 2

b)      Ofertantul trebuie să demonstreze că nu se afla în conflict de interes cu angajaţii Achizitorului menţionaţi în prezentul anunt – Formular 3

c)      Ofertantul trebuie sa dovedească forma de înregistrare precum si obiectul de activitate – prezentare Certificat de înregistrare si Formular nr. 4 – Informaţii generale

d)      Prezentarea ofertei tehnice

e)      Prezentarea ofertei financiare

 

10. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut.

 

11. Modul de prezentare a ofertei

a)      Fiecare document de calificare va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire

b)      Limba de redactare a ofertei: română

c)      Moneda în care este exprimat preţul contractului: lei

d)      Perioada minimă de valabilitate a ofertei: minim 10 de zile

e)      Oferta tehnica va fi întocmită astfel încât Achizitorul să poată verifica corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice minimale

f)       Propunerea financiară va fi întocmită în LEI cu prezentarea TVA separat. Lipsa formularului de ofertă = lipsă ofertă, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, va fi respinsă ca neconformă.

g)      Ofertele trebuie depuse până la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie să conţină un dosar al ofertei grupat în trei secţiuni separate, marcate corespunzător cu: “Secţiunea A” – Documente de calificare “, ” Secţiunea B – Oferta Tehnică” şi ” Secţiunea C – Oferta Financiară” inserate într-un singur plic. Pe pachetul exterior se vor scrie următoarele informaţii:

 1. Numele achizitorului si adresa unde trebuie depuse ofertele
 2. Denumirea contractului/ Titlul achiziţiei pentru care se depune oferta
 3. Cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”;
 4. Numele ofertantului.
 5. ID proiectului şi denumirea titlul proiectului POSDRU

 

12. Condiţii de plată

Plata se va face pe bază de factură, dar numai după aprobarea de către Achizitor a prestării serviciilor, dupa încheierea unui Proces Verbal de Recepţie fără obiecţiuni prin care achizitorul/beneficiarul-cumpărător şi ofertantul/furnizorul-vânzător constată faptul că serviciile au fost prestate corespunzător şi la termen.

Pe factura se va specifica: Titlul proiectului POSDRU, Numărul de identificare al contractului, Denumire achizitie, Nr. contract achizitii, cont bancar.

Plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la semnarea procesului verbal de receptie.

 

13. Informaţii suplimentare

Orice eventuale clarificări/comunicări/informări/notificări privind prezenta achiziţie vor fi formulate în scris şi comunicată Achizitorului la tel: 0314230370; 0314230390, FAX: interior 149 la tel.0314230370; 0314230390, E-MAIL: achizitii@motivation.ro

 

14. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele

FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA, Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp Z, sector 6, Cod postal:061072,Bucureşti, Romania prin serviciu poştal / curierat rapid sau depuse la personal de către Ofertant prin scrisoare de înaintare Formular 1.

15. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor

Data: 23.03.2015

Ora limită: ora 12:00

 

Decarcare formulare de completat de Ofertant:

Formulare servicii de catering ID 129642 – site

Achizitie Publica – Servicii de închiriere sală şi catering pentru organizarea programului de dezvoltare personala” – 2 sesiuni, in perioada 24-27 Martie 2015, in Drobeta – Turnu Severin

Nr. 20403/129642 din 04 martie 2015

ANUNŢ PARTICIPARE/PUBLICITAR

1. Denumire contract/achiziţie publică: „Servicii de închiriere sală şi catering pentru organizarea programului de dezvoltare personala” – 2 sesiuni, in perioada 24-27 Martie 2015, in Drobeta – Turnu Severin.

 1. COD CPV
55120000-7 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel
55520000-1 Servicii de catering
70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

 

3. Tip contract: Contract de prestări servicii

4. Durata contractului: 2 luni de la data semnării contractului.

5. Locul de prestare a serviciilor: Drobeta – Turnu Severin, Jud. Mehedinti, România

6. Procedură de atribuire: achizitie directa în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din data de 22 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

7. Descrierea obiectului contractului de achiziţie/Specificaţii tehnice

În vederea implementării corespunzătoare a componentelor activităţii A8 din cadrul proiectului, cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „PARTENERIAT PENTRU OCUPARE în regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Vest şi Sud Muntenia”, beneficiarul privat FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA doreşte prestarea de Servicii de închiriere sală şi catering. Contractul de prestări servicii se va derula în conformitate cu prevederile legislative naţionale şi europene referitoare la fondurile structurale, în special la FSE cu prevederile condiţiilor Generale şi Speciale ale contractului de finanţare, Ghidul solicitantului, Manualul beneficiarului elaborate de AMPOSDRU şi Ordinului 1120/15.10.2013.

Pentru desfăşurarea acestor servicii Ofertantul trebuie să aibă în vedere să oferteze o singură locaţie hotelieră de minim 3 stele în care se vor desfăşura toate serviciile/activităţile mai jos menţionate.

Servicii de asigurare/închiriere sală

Necesar:

 • 1 sală de organizare disponibilă în perioada 24-27 Martie 2015 între orele 09 – 17
 • Sala va respecta următoarele criterii arhitecturale:

üSă fie suficient de spaţioasă – minim 40 de metri pătraţi ;

ücapacitate de acomodare pentru aproximativ 12 participanţi, cu posibilităţi variate de aranjare, curată şi cu mobilier modular, amplasabil în funcţie de necesităţile Beneficiarului

üSă nu aibă elemente arhitecturale ce ar putea împiedica vizibilitatea persoanelor aflate în sală.

üSă aibă lumină naturală, dar cu posibilitatea de proiecţie în condiţii bune

üSă fie izolată fonic şi separată prin pereţi despărţitori de alte încăperi ale unităţii de cazare, astfel încât participanţii să nu fie deranjaţi de activităţi desfăşurate în apropierea sălii (spre exemplu, nu se accepta organizarea evenimentelor in locatii de servire a meselor, de tip restaurant, bar etc).

üspațiu dedicat pauzelor de cafea în sala de eveniment sau în imediata apropiere a acesteia

 • Sala de curs va fi dotată cu următoarele echipamente tehnice/resurse umane care vor fi incluse în preţul sălii:

üvideoproiector

üecran de proiecţie

üFlipchart pe stativ şi consumabile aferente, hartie, markere de diferite culori

üAcces prize, prelungitoare (minim 2)

üLa cerere se va asigura, cu titlu gratuit, suport tehnic pentru echipamentele puse la dispoziția Achizitorului pe tot parcursul derulării evenimentului.

 • Prestatorul va asigura marcarea corespunzătoare a spaţiilor în care se vor desfășura activităţile accesorii reuniunii: catering si pauzele de cafea.

Ofertantul va prezenta:

 • Propunerea locatiei hoteliere, adresa, denumirea și suprafața sălii/sălilor ofertate
 • Este recomandat ca ofertantul sa aiba in vedere sa prezinte specificatiile salii, capacitatea de acomodare, daca exista elementele arhitecturale care pot afecta vizibilitatea participantilor, iluminatul folosit, izolarea fonica, spatiul de receptie etc

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a vizita sala propusă / sălile propuse pentru a verifica conformitatea acestora cu prevederile din propunerea tehnică și caietul de sarcini.

                Servicii de catering/bufet suedez pentru participanţi

Necesar:

 • servicii de asigurare catering / sau masă tip bufet suedez sau la porţie pentru prânz în zilele de 24, 25, 26, 27 martie 2015 pentru un număr estimat de 12 persoane, ce va conţine mâncare caldă minim 2 sortimente (din care minim 2 tipuri de supe/ciorbe/creme, cel putin 2 feluri principale, 2 sortimente de salate, minim 2 tipuri de desert).
 • Gama de bauturi: apă plată si minerală, cafea, zahăr şi îndulcitori, lapte pentru cafea intr-o cantitate direct proportionala cu necesitatile participantilor, dar nu mai putin de numarul efectiv al participantilor la eveniment pe fiecare tip de bautura.

Condiţii minime şi obligatorii pentru asigurarea cateringului/bufetului suedez:

 • Servirea se va realiza într-o locaţie special concepută din acelaşi locaţie hoteliera propusa de Ofertant pentru organizarea evenimentului.
 • Ofertantul va asigura opțiunea de ajustare a meniului, în funcție de cerințe, pentru vegetarieni.
 • Alte necesităţi privind asigurarea cateringului: mese pentru servire si consum propice servirii de alimente si bauturi, personal calificat, vesela din porţelan/sticlă (exclus veselă şi tacâmuri din plastic).

Ofertantul va prezenta:

 • propunerile de hoteluri, locaţia de asigurare a bufetului suedez
 • în propunerea tehnică minim 2 opţiuni de meniuri care să cuprindă necesarul de mai sus.

Atenţie! Numărul persoanelor care vor fi beneficia de catering este estimativ si poate varia în funcţie de persoanele care vor participa efectiv la eveniment. Reducerea numărului de participanţi ca urmare a neprezentării acestora la eveniment nu impune Achizitorului obligaţia de a achita costurile legate de respectivele serviciile neprestate!

Servicii de asigurare pauză de cafea pentru participanţi

Necesar:

 • servicii de asigurare 2 pauze de cafea/zi în perioada 24-27Martie 2015 (4 zile) pentru un număr estimat de 12 persoane / pauza de cafea
 • pauza de cafea se va servi participanților în fiecare zi a programului de dezvoltare personală și va include cafea, ceai, zahăr și lapte pentru cafea, apă plată și minerală îmbuteliată, produse de patiserie dulci și sărate, servețele, lingurițe. Produsele si bauturile din cadrul coffee break vor fi asigurate de prestator intr-o cantitate direct proportionala cu necesitatile participantilor, dar nu mai putin de numarul efectiv al participantilor la eveniment.

Condiţii minime şi obligatorii pentru asigurarea pauzei de cafea:

 • Servirea pauzei de cafea se va realiza într-o locaţie special concepută din acelaşi hotel propus de Ofertant, respectiv în sala de eveniment în care se va desfășura programul de dezvoltare personală sau în imediata apropiere a acesteia, suficient de mare pentru a permite deservirea în bune condiții a unui număr estimat de 12 persoane.
 • Orele de servire a pauzelor de cafea vor fi comunicate prestatorului de servicii cu cel puţin 2 zile înainte de organizarea reuniunii, în baza agendei Achizitorului.
 • Numărul exact de participanți se va comunica Prestatorului înaintea evenimentului.

Ofertantul va prezenta:

 • propunerile unitatii hoteliere, locaţia de asigurare a pauzelor de cafea
 • descrierea serviciilor ce vor fi acordate

Atenţie! Numărul persoanelor care vor fi beneficia de pauze de cafea este estimativ si poate varia în funcţie de persoanele care vor participa efectiv la eveniment. Reducerea numărului de participanţi ca urmare a neprezentării acestora la eveniment nu impune Achizitorului obligaţia de a achita costurile legate de respectivele serviciile neprestate!

8. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 4.774,19 LEI fără TVA,respectiv 1.071,84 Euro fără TVA la cursul BNR din data de 04.03.2015, 1Euro= 4,4542 Lei.

9. Cerințe minime de calificare:

a)      Ofertantul trebuie să demonstreze că NU SE AFLĂ în situaţiile descrise în Declaraţia privind eligibilitatea Formular nr. 2

b)      Ofertantul trebuie să demonstreze că nu se afla în conflict de interes cu angajaţii Achizitorului menţionaţi în prezentul anunt – Formular 3

c)      Ofertantul trebuie sa dovedească forma de înregistrare precum si obiectul de activitate – prezentare Certificat de înregistrare si Formular nr. 4 – Informaţii generale

d)      Prezentarea ofertei tehnice

e)      Prezentarea ofertei financiare

10. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut.

11. Modul de prezentare a ofertei

a)      Fiecare document de calificare va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire.

b)      Limba de redactare a ofertei: română

c)      Moneda în care este exprimat preţul contractului: lei

d)      Perioada minimă de valabilitate a ofertei: minim 20 de zile

e)      Oferta tehnica va fi întocmită astfel încât Achizitorul să poată verifica corespondentapropunerii tehnice cu specificatiile tehnice minimale

f)       Propunerea financiară va fi întocmită în LEI cu prezentarea TVA separat. Lipsa formularului de ofertă = lipsă ofertă, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, va fi respinsă ca NECONFORMĂ.

g)      Ofertele trebuie depuse până la data limită de depunere a ofertelor.

h)      Ofertele trebuie să conţină un dosar al ofertei grupat în trei secţiuni separate, marcate corespunzător cu: Secţiunea A – Documente de calificare, Secţiunea B – Oferta Tehnică şi Secţiunea C – Oferta Financiară inserate într-un singur plic. Pe pachetul exterior se vor scrie următoarele informaţii:

 1. Numele achizitorului si adresa unde trebuie depuse ofertele
 2. Denumirea contractului/ Titlul achiziţiei pentru care se depune oferta
 3. Cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”;
 4. Numele ofertantului.
 5. ID proiectului şi denumirea titlul proiectului POSDRU

12. Condiţii de plată

Plata se va face pe bază de factură, care se va emite ulterior aprobării de către Achizitor a serviciilor furnizate, dupa încheierea unui Proces Verbal de Recepţie fără obiecţiuni prin care achizitorul/beneficiarul-cumpărător şi ofertantul/furnizorul-vânzător constată faptul că serviciile au fost prestate corespunzător şi la termen.

Pe factura se va specifica: Titlul proiectului POSDRU, Numărul de identificare al contractului, Denumire achizitie, Nr. contract achizitii, cont bancar.

Plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la semnarea procesului verbal de receptie.

13. Informaţii suplimentare

Orice eventuale clarificări/comunicări/informări/notificări privind prezenta achiziţie vor fi formulate în scris şi comunicată Achizitorului la tel: 0314230370; 0314230390, FAX: interior 149 la tel.0314230370; 0314230390, E-MAIL: achizitii@motivation.ro

14. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele

FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA, Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp Z, sector 6, Cod postal:061072,Bucureşti, Romania prin serviciu poştal / curierat rapid sau depuse la personal de către Ofertant prin scrisoare de înaintare Formular 1.

15. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor

Data: 12.03.2015

Ora limită: ora 14:00

Descarca Formular: Formulare_inchiriere sala_catering_PDP24-27.03_ ID 129642