Achizitie publica – „Servicii de închiriere sală şi catering pentru organizarea programului de dezvoltare personala” – în perioada 21 – 22 septembrie 2015(2 sesiuni) in Piatra Neamț

Nr. 30209/128806 din 02 septembrie 2015

 ANUNŢ PARTICIPARE/PUBLICITAR

1. Denumire contract/achiziţie publică: „Servicii de închiriere sală şi catering pentru organizarea programului de dezvoltare personala” – în perioada 21 – 22 septembrie 2015(2 sesiuni) in Piatra Neamț

 1. COD CPV
55120000-7 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel
55520000-1 Servicii de catering
70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

3. Tip contract: Contract de prestări servicii

4. Durata contractului: maxim 2 luni de la data semnării contractului.

5. Locul de prestare a serviciilor: Piatra Neamț, România

6. Procedură de atribuire: achizitie directa în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din data de 22 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

7. Descrierea obiectului contractului de achiziţie/Specificaţii tehnice

În vederea implementării corespunzătoare a componentelor activităţii A8 din cadrul proiectului, cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „PARTENERIAT PENTRU OCUPARE în regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord-Est şi Sud-Est”, beneficiarul privat FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA doreşte prestarea de Servicii de închiriere sală şi catering. Contractul de prestări servicii se va derula în conformitate cu prevederile legislative naţionale şi europene referitoare la fondurile structurale, în special la FSE cu prevederile condiţiilor Generale şi Speciale ale contractului de finanţare, Ghidul solicitantului, Manualul beneficiarului elaborate de AMPOSDRU şi Ordinului 1120/15.10.2013.

Pentru desfăşurarea acestor servicii Ofertantul trebuie să aibă în vedere să oferteze o singură locaţie hotelieră de minim 3 stele în care se vor desfăşura toate serviciile/activităţile mai jos menţionate.

Servicii de asigurare/închiriere sală

Necesar:

 • 2 sali de organizare evenimente disponibile în datele de 21-22 septembrie 2015 între orele 09 – 17
 • Fiecare Sala va respecta următoarele criterii arhitecturale:

üSă fie suficient de spaţioasă – minim 35 de metri pătraţi ;

ücapacitate de acomodare pentru aproximativ 12 participanţi/sala, cu posibilităţi variate de aranjare, curată şi cu mobilier modular, amplasabil în funcţie de necesităţile Beneficiarului

üSă nu aibă elemente arhitecturale ce ar putea împiedica vizibilitatea persoanelor aflate în sală.

üSă aibă lumină naturală, dar cu posibilitatea de proiecţie în condiţii bune

üSă fie izolată fonic şi separată prin pereţi despărţitori de alte încăperi ale unităţii de cazare, astfel încât participanţii să nu fie deranjaţi de activităţi desfăşurate în apropierea sălii (spre exemplu, nu se accepta organizarea evenimentelor in locatii de servire a meselor, de tip restaurant, bar etc).

üfoyer dedicat pauzelor de cafea

 • Sala de curs va fi dotată cu următoarele echipamente tehnice/recsurse umane care vor fi incluse în preţul sălii:

üvideoproiector

üecran de proiecţie

üFlipchart pe stativ şi consumabile aferente, hartie, markere de diferite culori

üAcces prize, prelungitoare (minim 2)

Ofertantul va prezenta:

 • Propunerea locatiei hoteliere, adresa, denumirea și suprafețele sălii/sălilor ofertate
 • Este recomandat ca ofertantul sa aiba in vedere sa prezinte specificatiile salii, capacitatea de acomodare, daca exista elementele arhitecturale care pot afecta vizibilitatea participantilor, iluminatul folosit, izolarea fonica, spatiul de receptie et

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a vizita sala propusă / sălile propuse pentru a verifica conformitatea acestora cu prevederile din propunerea tehnică și caietul de sarcini.

Sala va fi accesibilă persoanelor aflate în scaun rulant.

                Servicii de asigurare/servire catering/bufet suedez pentru participanţi

Necesar:

 • servicii de asigurare catering / sau masă tip bufet suedez sau la porţie pentru prânz în datele de 21-22 septembrie 2015 pentru minim 20 – maxim 24 de persoane, ce va conţine mâncare caldă (minim 2 sortimente din care minim 2 tipuri de supe/ciorbe/creme, cel putin 2 feluri principale, 2 sortimente de salate, minim 2 tipuri de desert).
 • Gama de bauturi: apă plată si minerală, intr-o cantitate direct proportionala cu necesitatile participantilor, dar numai putin de numarul efectiv al participantilor la eveniment pe fiecare fiecare tip de bautura.

Condiţii minime şi obligatorii pentru asigurarea cateringului/bufetului suedez:

 • Servirea se va realiza într-o locaţie special concepută din acelaşi locaţie hoteliera propusa de Ofertant pentru organizarea evenimentului.
 • Ofertantul va asigura opțiunea de ajustare a meniului, în funcție de cerințe, pentru vegetarieni.
 • Alte necesităţi privind asigurarea cateringului: mese pentru servire si consum propice servirii de alimente si bauturi, personal calificat, vesela din porţelan/sticlă (exclus veselă şi tacâmuri din plastic).

Ofertantul va prezenta:

 • propunerile de hoteluri, locaţia de asigurare a bufetului suedez
 • în propunerea tehnică minim 2 opţiuni de meniuri care să cuprindă necesarul de mai sus

Atenţie! Numărul persoanelor care vor fi beneficia de catering este estimativ si poate varia în funcţie de persoanele efectiv care vor participa la eveniment. Reducerea numărului de participanţi ca urmare a neprezentării acestora la eveniment nu impune Achizitorului obligaţia de a achita costurile legate de respectivele serviciile neprestate!

Servicii de asigurare/servire pauză de cafea pentru participanţi

Necesar:

 • servicii de asigurare 2 pauze de cafea/zi între data de 21 – 22 septembrie 2015 (2 zile) pentru minim 20 – maxim 24 persoane.
 • pauza de cafea se va servi participanților în fiecare din cele zi a reuniunii și va include cafea, ceai, zahăr și lapte pentru cafea, apă plată și minerală îmbuteliată, produse de patiserie dulci și sărate, servețele, lingurițe. Produsele si bauturile din cadrul coffe break vor fi asigurate de prestator intr-o cantitate direct proportionala cu necesitatile participantilor, dar numai putin de numarul efectiv al participantilor la eveniment

Condiţii minime şi obligatorii pentru asigurarea pauzei de cafea:

 • Servirea pauzei de cafea se va realiza într-o locaţie special concepută din acelaşi hotel propus de Ofertant, respectiv în sala de eveniment în care se va desfășura cursul sau în imediata apropiere a acesteia, suficient de mare pentru a permite deservirea în bune condiții a unui număr de persoane indicat, inclusiv persoane în scaune rulante.
 • Orele de servire a pauzelor de cafea vor fi comunicate prestatorului de servicii înainte de organizarea reuniunii, în baza agendei Achizitorului.
 • Numărul exact de participanți se va comunica Prestatorului înaintea evenimentului.

Ofertantul va prezenta:

 • propunerile unitatii hoteliere, locaţia de asigurare a pauzelor de cafea
 • descrierea serviciilor ce vor fi acordate

Atenţie!Numărul persoanelor care vor fi beneficia de pauze de cafea este estimativ si poate varia în funcţie de persoane efectiv care vor participa la reuniune. Reducerea numărului de participanţi ca urmare a neprezentării acestora la eveniment nu impune Achizitorului obligaţia de a achita costurile legate de respectivele serviciile neprestate!

8. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 4.774,19 LEI fără TVA,respectiv 1077,69 Euro fără TVA la cursul BNR din data de 02.09.2015, 1Euro= 4,43 Lei.

9. Cerințe minime de calificare:

a)      Ofertantul trebuie să demonstreze că NU SE AFLĂ în situaţiile descrise în Declaraţia privind eligibilitatea Formular nr. 2

b)      Ofertantul trebuie să demonstreze că nu se afla în conflict de interes cu angajaţii Achizitorului menţionaţi în prezentul anunt – Formular 3

c)      Ofertantul trebuie sa dovedească forma de înregistrare precum si obiectul de activitate – prezentare Certificat de înregistrare si Formular nr. 4 – Informaţii generale

d)      Prezentarea ofertei tehnice

e)      Prezentarea ofertei financiare

10. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut.

11. Modul de prezentare a ofertei

a)      Fiecare document de calificare va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire.

b)      Limba de redactare a ofertei: română

c)      Moneda în care este exprimat preţul contractului: lei

d)      Perioada minimă de valabilitate a ofertei: minim 20 de zile

e)      Oferta tehnica va fi întocmită astfel încât Achizitorul să poată verifica corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice minimale

f)       Propunerea financiară va fi întocmită în LEI cu prezentarea TVA separat. Lipsa formularului de ofertă = lipsă ofertă, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, va fi respinsă ca NECONFORMĂ.

g)      Ofertele trebuie depuse până la data limită de depunere a ofertelor.

h)      Ofertele trebuie să conţină un dosar al ofertei grupat în trei secţiuni separate, marcate corespunzător cu: Secţiunea A – Documente de calificare, Secţiunea B – Oferta Tehnică şi Secţiunea C – Oferta Financiară inserate într-un singur plic. Pe pachetul exterior se vor scrie următoarele informaţii:

 1. Numele achizitorului si adresa unde trebuie depuse ofertele
 2. Denumirea contractului/ Titlul achiziţiei pentru care se depune oferta
 3. Cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”;
 4. Numele ofertantului.
 5. ID proiectului şi denumirea titlul proiectului POSDRU

12. Condiţii de plată

Plata se va face pe bază de factură, urmare aprobării de către Achizitor a Procesului Verbal de Recepţie fără obiecţiuni prin care Achizitorul şi Prestatorul constată faptul că serviciile au fost prestate corespunzător şi la termen.

Pe factura se va specifica: Titlul proiectului POSDRU, Numărul de identificare al contractului, Denumire achizitie, Nr. contract achizitii, cont bancar.

Plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la semnarea procesului verbal de receptie.

13. Informaţii suplimentare

Orice eventuale clarificări/comunicări/informări/notificări privind prezenta achiziţie vor fi formulate în scris şi comunicată Achizitorului la tel: 0314230370; 0314230390, FAX: interior 149 la tel.0314230370; 0314230390, E-MAIL: v.prodan@motivation.ro

14. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele

FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA, Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp Z, sector 6, Cod postal:061072,Bucureşti, Romania prin serviciu poştal / curierat rapid sau depuse la personal de către Ofertant prin scrisoare de înaintare Formular 1.

15. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor

Data: 14.09.2015

Ora limită: ora 14:00

Achizitie publica – „Servicii de închiriere sala şi catering” pentru organizare bursa locurilor de munca in Suceava, 16 septembrie 2015

Nr. 20209/128806 din 02 septembrie 2015

ANUNŢ PARTICIPARE/PUBLICITAR

1. Denumire contract/achiziţie publică: Servicii de închiriere sala şi catering” pentru organizare bursa locurilor de munca in Suceava, 16 septembrie 2015

 1. COD CPV
55120000-7 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel
55520000-1 Servicii de catering
70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

3. Tip contract: Contract de prestări servicii

4. Durata contractului: maxim 2 luni de la data semnării contractului.

5. Locul de prestare a serviciilor: București, România

6. Procedură de atribuire: achizitie directa în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din data de 22 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

7. Descrierea obiectului contractului de achiziţie/Specificaţii tehnice

În vederea implementării corespunzătoare a componentelor activităţii A13 din cadrul proiectului, cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „PARTENERIAT PENTRU OCUPARE în regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord-Est şi Sud-Est”, beneficiarul privat FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA doreşte prestarea de Servicii de închiriere sală şi catering. Contractul de prestări servicii se va derula în conformitate cu prevederile legislative naţionale şi europene referitoare la fondurile structurale, în special la FSE cu prevederile condiţiilor Generale şi Speciale ale contractului de finanţare, Ghidul solicitantului, Manualul beneficiarului elaborate de AMPOSDRU şi Ordinului 1120/15.10.2013.

Pentru desfăşurarea acestor servicii Ofertantul trebuie să aibă în vedere să oferteze o singură locaţie hotelieră de minim 3 stele în care se vor desfăşura toate serviciile/activităţile mai jos menţionate.

Servicii de asigurare/închiriere sală

Necesar:

 • 1 sală de organizare reuniune disponibilă în data de 16 septembrie 2015 între orele 09 – 17
 • Sala va respecta următoarele criterii arhitecturale:

üSă fie suficient de spaţioasă – minim 60 de metri pătraţi;

ücapacitate de acomodare pentru aproximativ 50 participanţi, cu posibilităţi variate de aranjare, curată şi cu mobilier modular, amplasabil în funcţie de necesităţile Beneficiarului

üSă nu aibă elemente arhitecturale ce ar putea împiedica vizibilitatea persoanelor aflate în sală.

üSă aibă lumină naturală, dar cu posibilitatea de proiecţie în condiţii bune

üSă fie izolată fonic şi separată prin pereţi despărţitori de alte încăperi ale unităţii de cazare, astfel încât participanţii să nu fie deranjaţi de activităţi desfăşurate în apropierea sălii de seminar (spre exemplu, nu se accepta organizarea evenimentelor in locatii de servire a meselor, de tip restaurant, bar etc).

Ofertantul va prezenta:

 • propunerea de hotel/locaţie, denumirea și suprafeța sălii ofertate
 • descrierea serviciilor ofertate, a salii, capacitatii de acomodare a salii ofertate, posibilitatile de aranjare

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a vizita sala propusă / sălile propuse pentru a verifica conformitatea acestora cu prevederile din propunerea tehnică și caietul de sarcini.

Servicii de asigurare de pauza de cafea/catering pentru participanţii la bursa locurilor de munca

Necesar:

 • servicii de asigurare pauza de cafea/catering în data de 16 septembrie 2015 pentru aproximativ 50 de persoane;
 • pauza de cafea/catering se va servi participanților la conferinta de presa și va include cafea, ceai, zahăr și lapte pentru cafea, apă plată și minerală îmbuteliată, produse de catering si de patiserie dulci și sărate, servețele, lingurițe. Produsele si bauturile din cadrul coffe break vor fi asigurate de prestator intr-o cantitate direct proportionala cu necesitatile participantilor, dar numai putin de numarul efectiv al participantilor la eveniment

Condiţii minime şi obligatorii pentru asigurarea bufetului suedez:

 • Servirea pauzei de cafea/catering se va realiza într-o locaţie special concepută din acelaşi hotel/locaţie propus de Ofertant
 • Alte necesităţi privind asigurarea pauza de cafea/cateringului: mese pentru servire si consum propice servirii de alimente si bauturi, personal calificat, vesela din porţelan/sticlă (exclus veselă şi tacâmuri din plastic).

Ofertantul va prezenta:

 • locaţia de asigurare a pauzei de cafea/cateringului, locatia de prestare
 • în propunerea tehnică se vor descrie continutul pauzei de cafea/cateringul care să cuprindă necesarul de mai sus.

Atenţie!Numărul persoanelor care vor fi beneficia de pauze de cafea/catering este estimativ si poate varia în funcţie de persoane efectiv care vor participa la eveniment. Reducerea numărului de participanţi ca urmare a neprezentării acestora la evenimente nu impune Achizitorului obligaţia de a achita costurile legate de respectivele serviciile neprestate!

8. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 2.016,13 LEI fără TVA,respectiv 455,10 Euro fără TVA la cursul BNR din data de 02.09.2015, 1Euro= 4,43 Lei.

9. Cerințe minime de calificare:

a)      Ofertantul trebuie să demonstreze că NU SE AFLĂ în situaţiile descrise în Declaraţia privind eligibilitatea Formular nr. 2

b)      Ofertantul trebuie să demonstreze că nu se afla în conflict de interes cu angajaţii Achizitorului menţionaţi în prezentul anunt – Formular 3

c)      Ofertantul trebuie sa dovedească forma de înregistrare precum si obiectul de activitate – prezentare Certificat de înregistrare si Formular nr. 4 – Informaţii generale

d)      Prezentarea ofertei tehnice

e)      Prezentarea ofertei financiare

10. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut.

11. Modul de prezentare a ofertei

a)      Fiecare document de calificare va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire.

b)      Limba de redactare a ofertei: română

c)      Moneda în care este exprimat preţul contractului: lei

d)      Perioada minimă de valabilitate a ofertei: minim 20 de zile

e)      Oferta tehnica va fi întocmită astfel încât Achizitorul să poată verifica corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice minimale

f)       Propunerea financiară va fi întocmită în LEI cu prezentarea TVA separat. Lipsa formularului de ofertă = lipsă ofertă, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, va fi respinsă ca NECONFORMĂ.

g)      Ofertele trebuie depuse până la data limită de depunere a ofertelor.

h)      Ofertele trebuie să conţină un dosar al ofertei grupat în trei secţiuni separate, marcate corespunzător cu: Secţiunea A – Documente de calificare, Secţiunea B – Oferta Tehnică şi Secţiunea C – Oferta Financiară inserate într-un singur plic. Pe pachetul exterior se vor scrie următoarele informaţii:

 1. Numele achizitorului si adresa unde trebuie depuse ofertele
 2. Denumirea contractului/ Titlul achiziţiei pentru care se depune oferta
 3. Cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”;
 4. Numele ofertantului.
 5. ID proiectului şi denumirea titlul proiectului POSDRU

12. Condiţii de plată

Plata se va face pe bază de factură, urmare aprobării de către Achizitor a Procesului Verbal de Recepţie fără obiecţiuni prin care Achizitorul şi Prestatorul constată faptul că serviciile au fost prestate corespunzător şi la termen.

Pe factura se va specifica: Titlul proiectului POSDRU, Numărul de identificare al contractului, Denumire achizitie, Nr. contract achizitii, cont bancar.

Plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la semnarea procesului verbal de receptie.

13. Informaţii suplimentare

Orice eventuale clarificări/comunicări/informări/notificări privind prezenta achiziţie vor fi formulate în scris şi comunicată Achizitorului la tel: 0314230370; 0314230390, FAX: interior 149 la tel.0314230370; 0314230390, E-MAIL: v.prodan@motivation.ro

14. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele

FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA, Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp Z, sector 6, Cod postal:061072,Bucureşti, Romania prin serviciu poştal / curierat rapid sau depuse la personal de către Ofertant prin scrisoare de înaintare Formular 1.

15. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor

Data: 11.09.2015

Ora limită: ora 14:00

Achizitie publica – Servicii de închiriere sală şi catering pentru organizarea programului de dezvoltare personala

 

Nr. 10209/128806 din 02 septembrie 2015

ANUNŢ PARTICIPARE/PUBLICITAR

1. Denumire contract/achiziţie publică: „Servicii de închiriere sală şi catering pentru organizarea programului de dezvoltare personala” – în perioada 17 – 18 septembrie 2015(2 sesiuni) in Bucuresti

 1. COD CPV
55120000-7 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel
55520000-1 Servicii de catering
70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

3. Tip contract: Contract de prestări servicii

4. Durata contractului: maxim 2 luni de la data semnării contractului.

5. Locul de prestare a serviciilor: București, România

6. Procedură de atribuire: achizitie directa în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din data de 22 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

7. Descrierea obiectului contractului de achiziţie/Specificaţii tehnice

În vederea implementării corespunzătoare a componentelor activităţii A8 din cadrul proiectului, cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „PARTENERIAT PENTRU OCUPARE în regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord-Est şi Sud-Est”, beneficiarul privat FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA doreşte prestarea de Servicii de închiriere sală şi catering. Contractul de prestări servicii se va derula în conformitate cu prevederile legislative naţionale şi europene referitoare la fondurile structurale, în special la FSE cu prevederile condiţiilor Generale şi Speciale ale contractului de finanţare, Ghidul solicitantului, Manualul beneficiarului elaborate de AMPOSDRU şi Ordinului 1120/15.10.2013.

Pentru desfăşurarea acestor servicii Ofertantul trebuie să aibă în vedere să oferteze o singură locaţie hotelieră de minim 3 stele în care se vor desfăşura toate serviciile/activităţile mai jos menţionate.

Servicii de asigurare/închiriere sală

Necesar:

 • 2 sali de organizare evenimente disponibile în datele de 17-18 septembrie 2015 între orele 09 – 17
 • Fiecare Sala va respecta următoarele criterii arhitecturale:

üSă fie suficient de spaţioasă – minim 35 de metri pătraţi ;

ücapacitate de acomodare pentru aproximativ 12 participanţi/sala, cu posibilităţi variate de aranjare, curată şi cu mobilier modular, amplasabil în funcţie de necesităţile Beneficiarului

üSă nu aibă elemente arhitecturale ce ar putea împiedica vizibilitatea persoanelor aflate în sală.

üSă aibă lumină naturală, dar cu posibilitatea de proiecţie în condiţii bune

üSă fie izolată fonic şi separată prin pereţi despărţitori de alte încăperi ale unităţii de cazare, astfel încât participanţii să nu fie deranjaţi de activităţi desfăşurate în apropierea sălii (spre exemplu, nu se accepta organizarea evenimentelor in locatii de servire a meselor, de tip restaurant, bar etc).

üfoyer dedicat pauzelor de cafea

 • Sala de curs va fi dotată cu următoarele echipamente tehnice/recsurse umane care vor fi incluse în preţul sălii:

üvideoproiector

üecran de proiecţie

üFlipchart pe stativ şi consumabile aferente, hartie, markere de diferite culori

üAcces prize, prelungitoare (minim 2)

Ofertantul va prezenta:

 • Propunerea locatiei hoteliere, adresa, denumirea și suprafețele sălii/sălilor ofertate
 • Este recomandat ca ofertantul sa aiba in vedere sa prezinte specificatiile salii, capacitatea de acomodare, daca exista elementele arhitecturale care pot afecta vizibilitatea participantilor, iluminatul folosit, izolarea fonica, spatiul de receptie etc

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a vizita sala propusă / sălile propuse pentru a verifica conformitatea acestora cu prevederile din propunerea tehnică și caietul de sarcini.

Sala va fi accesibilă persoanelor aflate în scaun rulant.

                Servicii de asigurare/servire catering/bufet suedez pentru participanţi

Necesar:

 • servicii de asigurare catering / sau masă tip bufet suedez sau la porţie pentru prânz în datele de 17-18 septembrie 2015 pentru minim 20 – maxim 24 de persoane, ce va conţine mâncare caldă (minim 2 sortimente din care minim 2 tipuri de supe/ciorbe/creme, cel putin 2 feluri principale, 2 sortimente de salate, minim 2 tipuri de desert).
 • Gama de bauturi: apă plată si minerală, intr-o cantitate direct proportionala cu necesitatile participantilor, dar numai putin de numarul efectiv al participantilor la eveniment pe fiecare fiecare tip de bautura.

Condiţii minime şi obligatorii pentru asigurarea cateringului/bufetului suedez:

 • Servirea se va realiza într-o locaţie special concepută din acelaşi locaţie hoteliera propusa de Ofertant pentru organizarea evenimentului.
 • Ofertantul va asigura opțiunea de ajustare a meniului, în funcție de cerințe, pentru vegetarieni.
 • Alte necesităţi privind asigurarea cateringului: mese pentru servire si consum propice servirii de alimente si bauturi, personal calificat, vesela din porţelan/sticlă (exclus veselă şi tacâmuri din plastic)

Ofertantul va prezenta:

 • propunerile de hoteluri, locaţia de asigurare a bufetului suedez
 • în propunerea tehnică minim 2 opţiuni de meniuri care să cuprindă necesarul de mai sus.

Atenţie! Numărul persoanelor care vor fi beneficia de catering este estimativ si poate varia în funcţie de persoanele efectiv care vor participa la eveniment. Reducerea numărului de participanţi ca urmare a neprezentării acestora la eveniment nu impune Achizitorului obligaţia de a achita costurile legate de respectivele serviciile neprestate!

Servicii de asigurare/servire pauză de cafea pentru participanţi

Necesar:

 • servicii de asigurare 2 pauze de cafea/zi între data de 17 – 18 septembrie 2015 (2 zile) pentru minim 20 – maxim 24 persoane.
 • pauza de cafea se va servi participanților în fiecare din cele zi a reuniunii și va include cafea, ceai, zahăr și lapte pentru cafea, apă plată și minerală îmbuteliată, produse de patiserie dulci și sărate, servețele, lingurițe. Produsele si bauturile din cadrul coffe break vor fi asigurate de prestator intr-o cantitate direct proportionala cu necesitatile participantilor, dar numai putin de numarul efectiv al participantilor la eveniment.

Condiţii minime şi obligatorii pentru asigurarea pauzei de cafea:

 • Servirea pauzei de cafea se va realiza într-o locaţie special concepută din acelaşi hotel propus de Ofertant, respectiv în sala de eveniment în care se va desfășura cursul sau în imediata apropiere a acesteia, suficient de mare pentru a permite deservirea în bune condiții a unui număr de persoane indicat, inclusiv persoane în scaune rulante.
 • Orele de servire a pauzelor de cafea vor fi comunicate prestatorului de servicii înainte de organizarea reuniunii, în baza agendei Achizitorului.
 • Numărul exact de participanți se va comunica Prestatorului înaintea evenimentului.

Ofertantul va prezenta:

 • propunerile unitatii hoteliere, locaţia de asigurare a pauzelor de cafea
 • descrierea serviciilor ce vor fi acordate

Atenţie!Numărul persoanelor care vor fi beneficia de pauze de cafea este estimativ si poate varia în funcţie de persoane efectiv care vor participa la reuniune. Reducerea numărului de participanţi ca urmare a neprezentării acestora la eveniment nu impune Achizitorului obligaţia de a achita costurile legate de respectivele serviciile neprestate!

8. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 4.774,19 LEI fără TVA,respectiv 1077,69 Euro fără TVA la cursul BNR din data de 02.09.2015, 1Euro= 4,43 Lei.

9. Cerințe minime de calificare:

a)      Ofertantul trebuie să demonstreze că NU SE AFLĂ în situaţiile descrise în Declaraţia privind eligibilitatea Formular nr. 2

b)      Ofertantul trebuie să demonstreze că nu se afla în conflict de interes cu angajaţii Achizitorului menţionaţi în prezentul anunt – Formular 3

c)      Ofertantul trebuie sa dovedească forma de înregistrare precum si obiectul de activitate – prezentare Certificat de înregistrare si Formular nr. 4 – Informaţii generale

d)      Prezentarea ofertei tehnice

e)      Prezentarea ofertei financiare

10. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut.

11. Modul de prezentare a ofertei

a)      Fiecare document de calificare va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire.

b)      Limba de redactare a ofertei: română

c)      Moneda în care este exprimat preţul contractului: lei

d)      Perioada minimă de valabilitate a ofertei: minim 20 de zile

e)      Oferta tehnica va fi întocmită astfel încât Achizitorul să poată verifica corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice minimale

f)       Propunerea financiară va fi întocmită în LEI cu prezentarea TVA separat. Lipsa formularului de ofertă = lipsă ofertă, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, va fi respinsă ca NECONFORMĂ.

g)      Ofertele trebuie depuse până la data limită de depunere a ofertelor.

h)      Ofertele trebuie să conţină un dosar al ofertei grupat în trei secţiuni separate, marcate corespunzător cu: Secţiunea A – Documente de calificare, Secţiunea B – Oferta Tehnică şi Secţiunea C – Oferta Financiară inserate într-un singur plic. Pe pachetul exterior se vor scrie următoarele informaţii:

 1. Numele achizitorului si adresa unde trebuie depuse ofertele
 2. Denumirea contractului/ Titlul achiziţiei pentru care se depune oferta
 3. Cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”;
 4. Numele ofertantului.
 5. ID proiectului şi denumirea titlul proiectului POSDRU

12. Condiţii de plată

Plata se va face pe bază de factură, urmare aprobării de către Achizitor a Procesului Verbal de Recepţie fără obiecţiuni prin care Achizitorul şi Prestatorul constată faptul că serviciile au fost prestate corespunzător şi la termen.

Pe factura se va specifica: Titlul proiectului POSDRU, Numărul de identificare al contractului, Denumire achizitie, Nr. contract achizitii, cont bancar.

Plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la semnarea procesului verbal de receptie.

13. Informaţii suplimentare

Orice eventuale clarificări/comunicări/informări/notificări privind prezenta achiziţie vor fi formulate în scris şi comunicată Achizitorului la tel: 0314230370; 0314230390, FAX: interior 149 la tel.0314230370; 0314230390, E-MAIL: v.prodan@motivation.ro

14. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele

FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA, Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp Z, sector 6, Cod postal:061072,Bucureşti, Romania prin serviciu poştal / curierat rapid sau depuse la personal de către Ofertant prin scrisoare de înaintare Formular 1.

15. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor

Data: 11.09.2015

Ora limită: ora 14:00

Achizitie Publica – Servicii de inchiriere sala si catering pentru organizarea programului de dezvoltare personala- Piatra Neamt

Nr. 41602/128806 din 16 februarie 2015

ANUNŢ PARTICIPARE/PUBLICITAR

1. Denumire contract/achiziţie publică: „Servicii de închiriere sală şi catering pentru organizarea programului de dezvoltare personala” – in data de 11-12 martie 2015(1 sesiune) si 18-19 martie 2015 (1 sesiune),in Piatra Neamt

 1. COD CPV
55120000-7 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel
55520000-1 Servicii de catering
70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

3. Tip contract: Contract de prestări servicii

4. Durata contractului: 2 luni de la data semnării contractului.

5. Locul de prestare a serviciilor: Piatra Neamt, România

6. Procedură de atribuire: achizitie directa în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din data de 22 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

7. Descrierea obiectului contractului de achiziţie/Specificaţii tehnice

În vederea implementării corespunzătoare a componentelor activităţii A8 din cadrul proiectului, cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „PARTENERIAT PENTRU OCUPARE în regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord-Est şi Sud-Est”, beneficiarul privat FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA doreşte prestarea de Servicii de închiriere sală şi catering. Contractul de prestări servicii se va derula în conformitate cu prevederile legislative naţionale şi europene referitoare la fondurile structurale, în special la FSE cu prevederile condiţiilor Generale şi Speciale ale contractului de finanţare, Ghidul solicitantului, Manualul beneficiarului elaborate de AMPOSDRU şi Ordinului 1120/15.10.2013.

Pentru desfăşurarea acestor servicii Ofertantul trebuie să aibă în vedere să oferteze o singură locaţie hotelieră de minim 3 stele în care se vor desfăşura toate serviciile/activităţile mai jos menţionate.

Hotelul va fi accesibil persoanelor aflate în scaun rulant (rampe de acces în hotel, lift accesibil, grupuri sanitare accesibile, camere accesibile, spații accesibile de legătură între lift – sală conferință – restaurant – grup sanitar – camere, locuri de parcare accesibile).

Servicii de asigurare/închiriere sală

 Necesar:

 • 1 sala de organizare evenimente disponibile în data de 11-12 martie 2015 între orele 09 – 17
 • 1 sala de organizare evenimente disponibila in data de 18-19 martie 2015 între orele 09 – 17

Fiecare Sala va respecta următoarele criterii arhitecturale:

 • Să fie suficient de spaţioasă – minim 35 de metri pătraţi ;
 • capacitate de acomodare pentru aproximativ 12 participanţi/sala, cu posibilităţi variate de aranjare, curată şi cu mobilier modular, amplasabil în funcţie de necesităţile Beneficiarului
 • Să nu aibă elemente arhitecturale ce ar putea împiedica vizibilitatea persoanelor aflate în sală.
 • Să aibă lumină naturală, dar cu posibilitatea de proiecţie în condiţii bune
 • Să fie izolată fonic şi separată prin pereţi despărţitori de alte încăperi ale unităţii de cazare, astfel încât participanţii să nu fie deranjaţi de activităţi desfăşurate în apropierea sălii (spre exemplu, nu se accepta organizarea evenimentelor in locatii de servire a meselor, de tip restaurant, bar etc).
 • foyer dedicat pauzelor de cafea

Sala de curs va fi dotată cu următoarele echipamente tehnice/recsurse umane care vor fi incluse în preţul sălii:

 • videoproiector
 • ecran de proiecţie
 • Flipchart pe stativ şi consumabile aferente, hartie, markere de diferite culori
 • Acces prize, prelungitoare (minim 2)

Ofertantul va prezenta:

 • Propunerea locatiei hoteliere, adresa, denumirea și suprafețele sălii/sălilor ofertate
 • Este recomandat ca ofertantul sa aiba in vedere sa prezinte specificatiile salii, capacitatea de acomodare, daca exista elementele arhitecturale care pot afecta vizibilitatea participantilor, iluminatul folosit, izolarea fonica, spatiul de receptie etc

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a vizita sala propusă / sălile propuse pentru a verifica conformitatea acestora cu prevederile din propunerea tehnică și caietul de sarcini.

Sala va fi accesibilă persoanelor aflate în scaun rulant.

                Servicii de asigurare/servire catering/bufet suedez pentru participanţi

Necesar:

 • servicii de asigurare catering / sau masă tip bufet suedez sau la porţie pentru la prânz între data de 11-12 martie 2015 pentru minim 10 – maxim 12 de persoane ce va conţine (mâncare caldă minim 2 sortimente din care minim 2 tipuri de supe/ciorbe/creme, cel putin 2 feluri principale, 2 sortimente de salate, minim 2 tipuri de desert).
 • servicii de asigurare catering / sau masă tip bufet suedez sau la porţie pentru la prânz între data de 18-19 martie 2015 pentru minim 10 – maxim 12 de persoane ce va conţine (mâncare caldă minim 2 sortimente din care minim 2 tipuri de supe/ciorbe/creme, cel putin 2 feluri principale, 2 sortimente de salate, minim 2 tipuri de desert).
 • Gama de bauturi: apă plată si minerală, intr-o cantitate direct proportionala cu necesitatile participantilor, dar numai putin de numarul efectiv al participantilor la eveniment pe fiecare fiecare tip de bautura.

Condiţii minime şi obligatorii pentru asigurarea cateringului/bufetului suedez:

 • Servirea se va realiza într-o locaţie special concepută din acelaşi locaţie hoteliera propusa de Ofertant pentru organizarea evenimentului.
 • Ofertantul va asigura opțiunea de ajustare a meniului, în funcție de cerințe, pentru vegetarieni.
 • Alte necesităţi privind asigurarea cateringului: mese pentru servire si consum propice servirii de alimente si bauturi, personal calificat, vesela din porţelan/sticlă (exclus veselă şi tacâmuri din plastic).

 Ofertantul va prezenta:

 • propunerile de hoteluri, locaţia de asigurare a bufetului suedez
 • în propunerea tehnică minim 2 opţiuni de meniuri care să cuprindă necesarul de mai sus.

Atenţie! Numărul persoanelor care vor fi beneficia de catering este estimativ si poate varia în funcţie de persoanele efectiv care vor participa la eveniment. Reducerea numărului de participanţi ca urmare a neprezentării acestora la eveniment nu impune Achizitorului obligaţia de a achita costurile legate de respectivele serviciile neprestate!

Servicii de asigurare/servire pauză de cafea pentru participanţi

Necesar:

 • servicii de asigurare 2 pauze de cafea/zi între data de 11-12 martie 2015 (2 zile) pentru minim 20 – maxim 23 persoane
 • servicii de asigurare 2 pauze de cafea/zi între data de 18-19 februarie 2015 (2 zile) pentru minim 10 – maxim 12 persoane
 • pauza de cafea se va servi participanților în fiecare din cele zi a reuniunii și va include cafea, ceai, zahăr și lapte pentru cafea, apă plată și minerală îmbuteliată, produse de patiserie dulci și sărate, servețele, lingurițe. Produsele si bauturile din cadrul coffe break vor fi asigurate de prestator intr-o cantitate direct proportionala cu necesitatile participantilor, dar numai putin de numarul efectiv al participantilor la eveniment.

Condiţii minime şi obligatorii pentru asigurarea pauzei de cafea:

 • Servirea pauzei de cafea se va realiza într-o locaţie special concepută din acelaşi hotel propus de Ofertant, respectiv în sala de eveniment în care se va desfășura cursul sau în imediata apropiere a acesteia, suficient de mare pentru a permite deservirea în bune condiții a unui număr de persoane indicat, inclusiv persoane în scaune rulante.
 • Orele de servire a pauzelor de cafea vor fi comunicate prestatorului de servicii înainte de organizarea reuniunii, în baza agendei Achizitorului.
 • Numărul exact de participanți se va comunica Prestatorului înaintea evenimentului.

Ofertantul va prezenta:

 • propunerile unitatii hoteliere, locaţia de asigurare a pauzelor de cafea
 • descrierea serviciilor ce vor fi acordate

Atenţie!Numărul persoanelor care vor fi beneficia de pauze de cafea este estimativ si poate varia în funcţie de persoane efectiv care vor participa la reuniune. Reducerea numărului de participanţi ca urmare a neprezentării acestora la eveniment nu impune Achizitorului obligaţia de a achita costurile legate de respectivele serviciile neprestate!

8. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 4705,04 LEI fără TVA,respectiv 1059,53 Euro fără TVA la cursul BNR din data de 16.02.2015, 1Euro= 4,4407 Lei.

9. Cerințe minime de calificare:

a)      Ofertantul trebuie să demonstreze că NU SE AFLĂ în situaţiile descrise în Declaraţia privind eligibilitatea Formular nr. 2

b)      Ofertantul trebuie să demonstreze că nu se afla în conflict de interes cu angajaţii Achizitorului menţionaţi în prezentul anunt – Formular 3

c)      Ofertantul trebuie sa dovedească forma de înregistrare precum si obiectul de activitate – prezentare Certificat de înregistrare si Formular nr. 4 – Informaţii generale

d)      Prezentarea ofertei tehnice

e)      Prezentarea ofertei financiare

10. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut.

11. Modul de prezentare a ofertei

a)      Fiecare document de calificare va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire.

b)      Limba de redactare a ofertei: română

c)      Moneda în care este exprimat preţul contractului: lei

d)      Perioada minimă de valabilitate a ofertei: minim 20 de zile

e)      Oferta tehnica va fi întocmită astfel încât Achizitorul să poată verifica corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice minimale

f)       Propunerea financiară va fi întocmită în LEI cu prezentarea TVA separat. Lipsa formularului de ofertă = lipsă ofertă, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, va fi respinsă ca NECONFORMĂ.

g)      Ofertele trebuie depuse până la data limită de depunere a ofertelor.

h)      Ofertele trebuie să conţină un dosar al ofertei grupat în trei secţiuni separate, marcate corespunzător cu: Secţiunea A – Documente de calificare, Secţiunea B – Oferta Tehnică şi Secţiunea C – Oferta Financiară inserate într-un singur plic. Pe pachetul exterior se vor scrie următoarele informaţii:

 1. Numele achizitorului si adresa unde trebuie depuse ofertele
 2. Denumirea contractului/ Titlul achiziţiei pentru care se depune oferta
 3. Cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”;
 4. Numele ofertantului.
 5. ID proiectului şi denumirea titlul proiectului POSDRU

12. Condiţii de plată

Plata se va face pe bază de factură, urmare aprobării de către Achizitor a Procesului Verbal de Recepţie fără obiecţiuni prin care Achizitorul şi Prestatorul constată faptul că serviciile au fost prestate corespunzător şi la termen.

Pe factura se va specifica: Titlul proiectului POSDRU, Numărul de identificare al contractului, Denumire achizitie, Nr. contract achizitii, cont bancar.

Plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la semnarea procesului verbal de receptie.

13. Informaţii suplimentare

Orice eventuale clarificări/comunicări/informări/notificări privind prezenta achiziţie vor fi formulate în scris şi comunicată Achizitorului la tel: 0314230370; 0314230390, FAX: interior 149 la tel.0314230370; 0314230390, E-MAIL: achizitii@motivation.ro

14. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele

FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA, Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp Z, sector 6, Cod postal:061072,Bucureşti, Romania prin serviciu poştal / curierat rapid sau depuse la personal de către Ofertant prin scrisoare de înaintare Formular 1.

15. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor

Data: 23.02.2015

Ora limită: ora 14:00

Formulare standard: Formulare servicii inchiriere sala si servicii de catering Piatra Neamt ID 128806 – site

Achizitie Publica – Servicii de inchiriere sala si catering pentru organizarea programului de dezvoltare personala

Nr. 31602/128806 din 16 februarie 2015

ANUNŢ PARTICIPARE/PUBLICITAR

 1. Denumire contract/achiziţie publică: „Servicii de închiriere sală şi catering pentru organizarea programului de dezvoltare personala” – in data de 04-05 martie 2015(2 sesiuni) si 18-19 martie 2015 (1 sesiune),in Bucuresti

 2.COD CPV

55120000-7 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel
55520000-1 Servicii de catering
70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

3. Tip contract: Contract de prestări servicii

4. Durata contractului: 2 luni de la data semnării contractului.

5. Locul de prestare a serviciilor: Bucuresti, România

6. Procedură de atribuire: achizitie directa în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din data de 22 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

7. Descrierea obiectului contractului de achiziţie/Specificaţii tehnice

În vederea implementării corespunzătoare a componentelor activităţii A8 din cadrul proiectului, cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „PARTENERIAT PENTRU OCUPARE în regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord-Est şi Sud-Est”, beneficiarul privat FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA doreşte prestarea de Servicii de închiriere sală şi catering. Contractul de prestări servicii se va derula în conformitate cu prevederile legislative naţionale şi europene referitoare la fondurile structurale, în special la FSE cu prevederile condiţiilor Generale şi Speciale ale contractului de finanţare, Ghidul solicitantului, Manualul beneficiarului elaborate de AMPOSDRU şi Ordinului 1120/15.10.2013.

Pentru desfăşurarea acestor servicii Ofertantul trebuie să aibă în vedere să oferteze o singură locaţie hotelieră de minim 3 stele în care se vor desfăşura toate serviciile/activităţile mai jos menţionate.

Hotelul va fi accesibil persoanelor aflate în scaun rulant (rampe de acces în hotel, lift accesibil, grupuri sanitare accesibile, camere accesibile, spații accesibile de legătură între lift – sală conferință – restaurant – grup sanitar – camere, locuri de parcare accesibile).

Servicii de asigurare/închiriere sală

Necesar:

 • 2 sali de organizare evenimente disponibile în data de 04-05 martie 2015 între orele 09 – 17
 • 1 sala de organizare evenimente disponibila in data de 18-19 martie 2015 între orele 09 – 17

Fiecare Sala va respecta următoarele criterii arhitecturale:

 • să fie suficient de spaţioasă – minim 35 de metri pătraţi ;
 • capacitate de acomodare pentru aproximativ 12 participanţi/sala, cu posibilităţi variate de aranjare, curată şi cu mobilier modular, amplasabil în funcţie de necesităţile Beneficiaruluic
 • Să nu aibă elemente arhitecturale ce ar putea împiedica vizibilitatea persoanelor aflate în sală.
 • să aibă lumină naturală, dar cu posibilitatea de proiecţie în condiţii bune
 • Să fie izolată fonic şi separată prin pereţi despărţitori de alte încăperi ale unităţii de cazare, astfel încât participanţii să nu fie deranjaţi de activităţi desfăşurate în apropierea sălii (spre exemplu, nu se accepta organizarea evenimentelor in locatii de servire a meselor, de tip restaurant, bar etc).
 • foyer dedicat pauzelor de cafea

Sala de curs va fi dotată cu următoarele echipamente tehnice/recsurse umane care vor fi incluse în preţul sălii:

 • videoproiector
 • ecran de proiecţie
 • Flipchart pe stativ şi consumabile aferente, hartie, markere de diferite culori
 • Acces prize, prelungitoare (minim 2)

Ofertantul va prezenta:

 • Propunerea locatiei hoteliere, adresa, denumirea și suprafețele sălii/sălilor ofertate
 • Este recomandat ca ofertantul sa aiba in vedere sa prezinte specificatiile salii, capacitatea de acomodare, daca exista elementele arhitecturale care pot afecta vizibilitatea participantilor, iluminatul folosit, izolarea fonica, spatiul de receptie etc

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a vizita sala propusă / sălile propuse pentru a verifica conformitatea acestora cu prevederile din propunerea tehnică și caietul de sarcini.

Sala va fi accesibilă persoanelor aflate în scaun rulant.

                Servicii de asigurare/servire catering/bufet suedez pentru participanţi

Necesar:

 • servicii de asigurare catering / sau masă tip bufet suedez sau la porţie pentru la prânz între data de 04-05 martie 2015 pentru minim 20 – maxim 23 de persoane ce va conţine (mâncare caldă minim 2 sortimente din care minim 2 tipuri de supe/ciorbe/creme, cel putin 2 feluri principale, 2 sortimente de salate, minim 2 tipuri de desert).
 • servicii de asigurare catering / sau masă tip bufet suedez sau la porţie pentru la prânz între data de 18-19 martie 2015 pentru minim 10 – maxim 12 de persoane ce va conţine (mâncare caldă minim 2 sortimente din care minim 2 tipuri de supe/ciorbe/creme, cel putin 2 feluri principale, 2 sortimente de salate, minim 2 tipuri de desert).
 • Gama de bauturi: apă plată si minerală, intr-o cantitate direct proportionala cu necesitatile participantilor, dar numai putin de numarul efectiv al participantilor la eveniment pe fiecare fiecare tip de bautura.

Condiţii minime şi obligatorii pentru asigurarea cateringului/bufetului suedez:

 • Servirea se va realiza într-o locaţie special concepută din acelaşi locaţie hoteliera propusa de Ofertant pentru organizarea evenimentului.
 • Ofertantul va asigura opțiunea de ajustare a meniului, în funcție de cerințe, pentru vegetarieni.
 • Alte necesităţi privind asigurarea cateringului: mese pentru servire si consum propice servirii de alimente si bauturi, personal calificat, vesela din porţelan/sticlă (exclus veselă şi tacâmuri din plastic).

Ofertantul va prezenta:

 • propunerile de hoteluri, locaţia de asigurare a bufetului suedez
 • în propunerea tehnică minim 2 opţiuni de meniuri care să cuprindă necesarul de mai sus.

Atenţie! Numărul persoanelor care vor fi beneficia de catering este estimativ si poate varia în funcţie de persoanele efectiv care vor participa la eveniment. Reducerea numărului de participanţi ca urmare a neprezentării acestora la eveniment nu impune Achizitorului obligaţia de a achita costurile legate de respectivele serviciile neprestate!

Servicii de asigurare/servire pauză de cafea pentru participanţi

Necesar:

 • servicii de asigurare 2 pauze de cafea/zi între data de 04-05 martie 2015 (2 zile) pentru minim 20 – maxim 23 persoane
 • servicii de asigurare 2 pauze de cafea/zi între data de 18-19 februarie 2015 (2 zile) pentru minim 10 – maxim 12 persoane
 • pauza de cafea se va servi participanților în fiecare din cele zi a reuniunii și va include cafea, ceai, zahăr și lapte pentru cafea, apă plată și minerală îmbuteliată, produse de patiserie dulci și sărate, servețele, lingurițe. Produsele si bauturile din cadrul coffe break vor fi asigurate de prestator intr-o cantitate direct proportionala cu necesitatile participantilor, dar numai putin de numarul efectiv al participantilor la eveniment.

Condiţii minime şi obligatorii pentru asigurarea pauzei de cafea:

 • Servirea pauzei de cafea se va realiza într-o locaţie special concepută din acelaşi hotel propus de Ofertant, respectiv în sala de eveniment în care se va desfășura cursul sau în imediata apropiere a acesteia, suficient de mare pentru a permite deservirea în bune condiții a unui număr de persoane indicat, inclusiv persoane în scaune rulante.
 • Orele de servire a pauzelor de cafea vor fi comunicate prestatorului de servicii înainte de organizarea reuniunii, în baza agendei Achizitorului.
 • Numărul exact de participanți se va comunica Prestatorului înaintea evenimentului.

Ofertantul va prezenta:

 • propunerile unitatii hoteliere, locaţia de asigurare a pauzelor de cafea
 • descrierea serviciilor ce vor fi acordate

Atenţie!Numărul persoanelor care vor fi beneficia de pauze de cafea este estimativ si poate varia în funcţie de persoane efectiv care vor participa la reuniune. Reducerea numărului de participanţi ca urmare a neprezentării acestora la eveniment nu impune Achizitorului obligaţia de a achita costurile legate de respectivele serviciile neprestate!

8. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 6941,42 LEI fără TVA,respectiv 1563,04 Euro fără TVA la cursul BNR din data de 16.02.2015, 1Euro= 4,4407 Lei.

9. Cerințe minime de calificare:

a)      Ofertantul trebuie să demonstreze că NU SE AFLĂ în situaţiile descrise în Declaraţia privind eligibilitatea Formular nr. 2

b)      Ofertantul trebuie să demonstreze că nu se afla în conflict de interes cu angajaţii Achizitorului menţionaţi în prezentul anunt – Formular 3

c)      Ofertantul trebuie sa dovedească forma de înregistrare precum si obiectul de activitate – prezentare Certificat de înregistrare si Formular nr. 4 – Informaţii generale

d)      Prezentarea ofertei tehnice

e)      Prezentarea ofertei financiare

10. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: pretul cel mai scazut.

11. Modul de prezentare a ofertei

a)      Fiecare document de calificare va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire.

b)      Limba de redactare a ofertei: română

c)      Moneda în care este exprimat preţul contractului: lei

d)      Perioada minimă de valabilitate a ofertei: minim 20 de zile

e)      Oferta tehnica va fi întocmită astfel încât Achizitorul să poată verifica corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice minimale

f)       Propunerea financiară va fi întocmită în LEI cu prezentarea TVA separat. Lipsa formularului de ofertă = lipsă ofertă, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, va fi respinsă ca NECONFORMĂ.

g)      Ofertele trebuie depuse până la data limită de depunere a ofertelor.

h)      Ofertele trebuie să conţină un dosar al ofertei grupat în trei secţiuni separate, marcate corespunzător cu: Secţiunea A – Documente de calificare, Secţiunea B – Oferta Tehnică şi Secţiunea C – Oferta Financiară inserate într-un singur plic. Pe pachetul exterior se vor scrie următoarele informaţii:

 1. Numele achizitorului si adresa unde trebuie depuse ofertele
 2. Denumirea contractului/ Titlul achiziţiei pentru care se depune oferta
 3. Cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”;
 4. Numele ofertantului.
 5. ID proiectului şi denumirea titlul proiectului POSDRU

 12. Condiţii de plată

Plata se va face pe bază de factură, urmare aprobării de către Achizitor a Procesului Verbal de Recepţie fără obiecţiuni prin care Achizitorul şi Prestatorul constată faptul că serviciile au fost prestate corespunzător şi la termen.

Pe factura se va specifica: Titlul proiectului POSDRU, Numărul de identificare al contractului, Denumire achizitie, Nr. contract achizitii, cont bancar.

Plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la semnarea procesului verbal de receptie.

13. Informaţii suplimentare

Orice eventuale clarificări/comunicări/informări/notificări privind prezenta achiziţie vor fi formulate în scris şi comunicată Achizitorului la tel: 0314230370; 0314230390, FAX: interior 149 la tel.0314230370; 0314230390, E-MAIL: achizitii@motivation.ro 

14. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele

FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA, Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp Z, sector 6, Cod postal:061072,Bucureşti, Romania prin serviciu poştal / curierat rapid sau depuse la personal de către Ofertant prin scrisoare de înaintare Formular 1.

15. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor

Data: 23.02.2015

Ora limită: ora 14:00

 Descarcare formulare standard: Formulare servicii inchiriere sala si servicii de catering ID 128806 – site